+48 730 135 885
Przejdź do treści
Punkt Przedszkolny „Dać Szansę”, którego organem prowadzącym jest Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dać Szansę” w Wadowicach zatrudnia nauczycieli wychowawców oraz specjalistów: psychologa, logopedę, rehabilitanta i terapeutę integracji sensorycznej. Ponadto, pracowników na stanowisku pomoc nauczyciela oraz pracowników administracji i obsługi.
 
Szczegółowe kwalifikacje nauczycieli  określają przepisy, rozporządzenia MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. z 2017 r,. poz. 1575).
Kadra
Dyrektor
Elżbieta Zagórska
Wicedyrektor
Katarzyna Świergosz
Wychowawcy
Małgorzata Balon, Katarzyna Pułka, Katarzyna Świergosz, Ilona Żak
Logopeda
Katarzyna Radwan - Prus
Terapeuta integracji sensorycznej
Tomasz Gębala
Fizjoterapeuta
Marzena Sieja
Pomoc nauczyciela
Monika Noga, Anna Nogala, Wioletta Żydek, Anna Korzeniowska, Wiktoria Ślusarczyk, Dorota Rusinek, Sabina Kalamus.

Zarząd Stowarzyszenia „Dać Szansę”
Prezes
Bogumiła Jończyk
Wiceprezes
Joanna Szymańska
Członkowie
Jolanta Dziergas
Marta Piórek
Anna Sabuda
Robert Susfał
Mirosław Śmiech
Nauczyciele:
 • Realizują podstawę programową wychowania przedszkolnego zgodnie z przepisami prawa oświatowego.
 • Planują i prowadzą pracę wychowawczo-dydaktyczną oraz odpowiadają za jakość tej pracy.
 • Zapewniają dzieciom bezpieczeństwo w czasie organizowanych zajęć oraz podmiotowe podejście.
 • Otaczają indywidualną opieką każde dziecko i dostosowują metody i formy pracy do jego możliwości rozwojowych.
 • Współpracują z rodzicami dzieci w zakresie wychowania  i nauczania, z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego i uzyskiwania informacji dotyczących zachowania i rozwoju dziecka.
 • Dokonują obserwacji pedagogicznej mającej na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka.
 • Opracowują i realizują z każdym dzieckiem indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny uwzględniający treści programu wychowania przedszkolnego, programu wychowawczego i programu profilaktyki.
 • Przeprowadzają ocenę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza pedagogiczna).
 • Współpracują ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, oraz prowadzących zajęcia rewalidacji indywidualnej.

Specjaliści: psycholog, logopeda, rehabilitant, terapeuta integracji sensorycznej:
 • Udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz prowadzą zajęcia rewalidacji indywidualnej.
 • Zapewniają bezpieczeństwo powierzonym im dzieciom podczas zajęć.
 • Przeprowadzają diagnozy poszczególnych dzieci, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz ich możliwości psychofizycznych.
 • Wspierają mocne strony dziecka.
 • Prowadzą terapię indywidualną  i grupową.
 • Podejmują działania profilaktyczne.
 • Ściśle współpracują z rodzicami i nauczycielami.
KRS 0000146813
ⓒNiepubliczny Punkt Przedszkolny "Dać Szansę"
Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Dać Szansę"
ul. Kościelna 3, 34-123 Chocznia
+48 730 135 885
+48 504 401 319
Bank Pekao SA 89 1240 4197 1111 0000 4692 9350
podaruj nam 1,5%
organ prowadzący
podatku
REGON: 356682044
NIP 551 23 27 818
Wróć do spisu treści