+48 730 135 885
Przejdź do treści
Programy edukacyjne na rok szkolny 2020/2021
Programy edukacyjne realizowane w Punkcie Przedszkolnym „Dać Szansę” są zgodne z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego określoną rozporządzeniem MEN z dnia 14 lutego 2017 r. (Dz. U. z 2017r., poz. 356).
Wiodącym programem jest program wychowania przedszkolnego pt. „Wokół Przedszkola" Autorzy: Małgorzata Kwaśniewska, Joanna Lendzion, Wiesława Żaba- Żabińska.

Dodatkowe programy edukacyjne na rok szkolny 2020/2021

Czyściochowe Przedszkole to program edukacyjny skierowany dla przedszkoli w całej Polsce, organizowany przez firmę Rossmann w ramach programu Rossnę!. Junior. Celem programu jest uczenie dzieci od najmłodszych lat dobrych nawyków higienicznych, które mają wpływ nie tylko na wygląd, ale również na zdrowie człowieka. Program Czyściochowe Przedszkole pomaga nauczycielom w edukacji i motywowaniu przedszkolaków do codziennego dbania o higienę.

W ramach uczestnictwa w  programie Czyściochowe Przedszkole oferuje:
 • gotowe scenariusze zajęć przygotowane zgodnie z podstawą programową,
 • zabawy i eksperymenty dla najmłodszych,
 • pomoce angażujące rodziców,
 • atrakcyjny pakiet startowy z planszami edukacyjnymi, dzienniczkami i naklejkami dla dzieci.

Główny cel projektu to kreatywne i twórcze działania nauczycieli z przedszkolakami oraz rozwijanie twórczości dzieci, by potrafiły zrobić „coś z niczego”. Ważne jest aby nauczyciel prowadzący zajęcia w ramach projektu, pokazywał dzieciom, że można tworzyć piękne rzeczy niekoniecznie kupując gotowe produkty. Przy okazji dzieci doskonalić będą takie umiejętności, jak: planowanie pracy, logiczne myślenie, motorykę małą, obowiązkowość, koncentrację i skupienie uwagi, współpracę, porządkowanie swojego miejsca pracy.
Realizację zajęć nauczyciel dokumentuje wykonując zdjęcia prac, sporządzając notatkę opisującą ich przebieg. Jedynymi wytycznymi wykonywanych prac, jest ich temat oraz materiał, z którego mają być wykonane. Pozostałe działania są dowolne, mają być kreatywne i twórcze.
Projekt realizowany jest od 1.10.2020 do 30.05.2021. Na zakończenie projektu każdy nauczyciel otrzyma bezpłatny certyfikat uczestnictwa oraz dyplom dla każdego dziecka. Każda placówka otrzyma bezpłatny certyfikat.

Celem głównym Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Mały Miś w świecie wielkiej literatury” (edycja trzecia) jest rozwijanie czytelnictwa we współpracy ze żłobkami, przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, szkolnymi świetlicami, bibliotekami szkolnymi i publicznymi w całej Polsce i za granicą.

Cele szczegółowe:
 1. zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom - uświadomienie roli czytania w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych,
 2. tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela,
 3. wprowadzenie dziecka w świat literatury,
 4. budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną,
 5. przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych,
 6. kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego,
 7. rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności dzieci,
 8. rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli,
 9. włączenie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego,
 10. promocja przedszkola,
 11. rozwijanie współpracy między nauczycielami.
Projekt jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz kierunkami polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2020/2021.

REALIZACJA PROJEKTU: Projekt podzielony jest na 6 modułów i realizowany może być całościowo lub w zakresie wybranym przez Uczestnika t.j.:
 1. Książki dzieciństwa
 2. Mały Miś w świecie emocji
 3. Dbamy o zdrowie z Małym Misiem
 4. Zmisiowany Eko - kalendarz
 5. Misiowe laboratorium "Czterech Żywiołów"
 6. Mały Miś i super tajny projekt
 Wszystkie moduły opierają się na postaci Małego Misia – pełniącego rolę przewodnika po świecie literatury oraz na propagowaniu czytelnictwa.
KRS 0000146813
ⓒNiepubliczny Punkt Przedszkolny "Dać Szansę"
Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Dać Szansę"
ul. Kościelna 3, 34-123 Chocznia
+48 730 135 885
+48 504 401 319
Bank Pekao SA 89 1240 4197 1111 0000 4692 9350
podaruj nam 1,5%
organ prowadzący
podatku
REGON: 356682044
NIP 551 23 27 818
Wróć do spisu treści